ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล)

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ต้อนรับ ทีมผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (จังหวัดพะเยา) โดยครั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล พร้อมด้วยประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (มหาวิทยาลัยพะเยา ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ได้นำทีมผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือเรื่อง การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล) พร้อมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

- Cover ข่าวกรมคุ้มครองสิทธิ - ภาพที่ 1

ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมมีเป้าหมายคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง ซึ่งในการดำเนินงานกรม ฯ ได้จัดทำแผ่นผังการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ขึ้น และได้นำไปทดลองใช้ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนงานที่จะนำไปขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง