ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp ซึ่งจัดอยู่ในโปรแกรมที่ 2 ในกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีย์” ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

– การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Tips on writing and publishing a scientific paper” วิทยากรโดย Prof.Dr.Wai ChenCurtin Medical School, Curtin University, Perth, Australia
– การบรรยายพิเศษในหัวข้อ“How to get published in a high-Impact journal” วิทยากรโดย Hororary Prof.Dr.Gavin Reynolds Biomolecular Sciences Research Centre, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
– การตรวจสอบร่างบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript) ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย Prof.Dr.Gavin Reynolds และ Prof.Dr.Wai Chen

z0vrh1r5