ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เข้าร่วมงานประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมออกบูธนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ร่วมออกบูธนำเสนอผลงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เข้าเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยครั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” การประชุมจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- Cover RApGnmyduUkM - ภาพที่ 1