ม.ศรีปทุม จัดอบรมออนไลน์ “การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพการสอนสะเต็มศึกษา” คณะครูโรงเรียนบางบัวฯ

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สป.อว. และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาฯ ผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนบางบัวฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2564 เพื่อผลักดันยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเข้าเป็นปีที่ 6

unnamed file 0 7Dgk5zIK4PQH

สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรม “การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพการสอนสะเต็มศึกษา” กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การนำเอาเทคโนโลยี IOT มาประยุกต์กับการเรียนการสอน” ที่จัดอบรมให้แก่ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในการอบรม และมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 40 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #DEK64 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #พัฒนาคุณภาพการศึกษา #โรงเรียนบางบัว

.64 กิจกรรม1 IOT 3 1