“ยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

วิทยาลัยดุสิตธานี - 1 0 h52Wl1VAzuKF - ภาพที่ 1

วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งก้าวเข้าสู่การครบรอบ 30 ปีในปีนี้ ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 9,000 คน และในปีการศึกษา 2564-2565 วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตกว่า 600 คน จากทุกสาขาวิชารวมไปถึงบัณฑิตหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ที่เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สำเร็จการศึกษา จำนวน 15 คน และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สำเร็จการศึกษา จำนวน 25 คน

วิทยาลัยดุสิตธานี - 2 1 - ภาพที่ 3

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ เป็นการเปลี่ยน “ประสบการณ์” ให้เป็น “หน่วยกิต” โดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์บุคคลทำงานที่ต้องการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพราะผู้เรียนสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานของตนเองมาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาตรีได้ ทำให้ระยะเวลาเรียนสั้นลง อีกทั้งยังสามารถเรียนและทำงานควบคู่ไปในเวลาเดียวกันได้ โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานอีกด้วย

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้นำและตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำงานแล้ว สามารถเรียบจบซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเรื่องงาน เป็นการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว แต่คุณภาพยังคงอัดแน่น ครอบคลุมทุกมิติ ลงลึกทุกรายละเอียด เป็นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Dusit Thani College

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ