ยุวชนอาสา เฟส2 SPU สุดเจ๋ง! ได้รับคัดเลือกโชว์ผลงาน “ไมตรีจิตโมเดล” งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ’64 เมืองทองธานี

ทีมยุวชนอาสา เฟส 2 ม.ศรีปทุม โชว์ Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล) ติด 1ใน10 สถาบันได้รับเลือกร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมืองทองธานี

255238126 6759627767395819 1908515931925609714 n 1

ปรบมือรัวๆ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมยุวชนอาสา เฟส 2 SPU ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ คุณตง,นายเอกพงษ์ อยู่มุด นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ,นายภาคภูมิ พราหมณ์ ,นายกานต์เก้า ตันติชิราวดี ,นายอัษฎา นิติยานนท์ คณะดิจิทัลมีเดีย ,นางสาวศุภวารี ชาวเหนือฟ้า คณะนิติศาสตร์ ,นางสาวกนกวรรณ สายสาตร์ คณะบัญชี ,นางสาวสุภิกามาศ ชอบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ,นาย จุมพฏ อุสาหะ,นายอัมพุ สิมานนท์,นายภาคิน ธนนาทธนะชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นางสาวปณิดา ธรรมมาคำ คณะบริหารธุรกิจ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ,ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ คณะดิจิทัลมีเดีย,ผศ.จิโรจน์ จริตควร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผศ.ทัชชภร มหาแถลง คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ภูดิท ไชยผล คณะบัญชี ,อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สถาบัน ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบการดำเนินงานโครงการสร้าง Platform ชุมชนนวัตกรรมวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล) ในงานมหกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ Challenger hall อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2564

สำหรับโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 มีทั้งหมด 122 โครงการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกโครงการยุวชนอาสาที่ดำเนินการภายใต้สถาบัน จำนวน 1 โครงการ นำเสนอผลดำเนินการ แก่ คกก. ของ สป.อว. พิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 สถาบันได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จากโครงการที่นำเสนอผลดำเนินการ มีจำนวน 35 โครงการ และ คกก. ได้พิจารณาคัดเลือกเพียง 10 โครงการ เพื่อไปแสดงผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ต่อไป

โดย “โครงการสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่ เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)” ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะนำเสนอผลดำเนินการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ Challenger hall อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษาฯ เพื่อต่อยอดโครงการฯดีๆกับชุมชนต่อไปกันนะครับ