“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” “Be Excellent for Lives” และปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเปิดตัว ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน มุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ยังเป็นไปแบบแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

S 33218726

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เผยว่า

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) และ United Nations International Children’ s Emergency Fund (UNICEF) ระบุว่าจำนวนหนังสือสำหรับเด็กที่มีในบ้านมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับฐานะของครัวเรือน จึงควรมีการกระจายการเข้าถึงของสื่อการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ ดังนั้น แผนการปฏิรูปฯ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 เรื่องการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ กำหนดให้มีแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับปณิธานของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศจึงได้ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) คิดแผนงานผลักดันโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน โดยมีหลักการเพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้

สำหรับหลักการและเป้าหมายการปฏิรูปที่กำหนดไว้ในแผน UNESCO Institute for Lifelong Learning มีกรอบแนวคิดในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยจัดให้มีการ เรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคน เปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล และสร้างเงื่อนไขที่เอื้อหรืออำนวยความสะดวกให้คน กลุ่มต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้หรือขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง

ในส่วนของเนื้อหา จัดทำ ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยเฟสแรกจะมีการติดตั้งที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ TK Park ทั้งนี้มีการวางแผนเพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนราชการและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการ เข้าถึงการอ่านแก่ประชาชน เพื่อให้บริการในจุดที่มีการใช้บริการจำนวนมากแต่มีข้อจำกัดของพื้นที่ โดย การบริการมุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน สำหรับ เนื้อหาและองค์ความรู้จะเน้นสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ความรู้เรื่องโรคต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) จะมีการไปเปิดตัวในงาน Thailand Collaboration for Change การจัดแถลงผลปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม