ร่วมยินดี! 10 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 5 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 10 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 5 ครั้งที่1 (จำนวน 3 ระดับ) อาทิ

ระดับที่ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (Accomplishment) จำนวน 4 คน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัช วิเชียรพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีรธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ
4.ดร.สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว คณะนิเทศศาสตร์

ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 4 คน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ คณะบัญชี
3.อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร คณะดิจิทัลมีเดีย
4.อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ระดับที่ 1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) จำนวน 2 คน ได้แก่
1.อาจารย์ชญาน์วัต กิจนพ คณะนิเทศศาสตร์
2.อาจารย์ศศิรินทร์ แท่นทอง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #TLC # #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-PSF #มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง