วบจ.SPU! ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล”

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (วบจ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ ฟรี!! พร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ผ่านทาง ZOOM ONLINE และ Facebook Live
ลงทะเบียนผ่าน QR Code ฟรี!

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง