วว. ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์…สำหรับผู้สูงอายุ” ฟรี!

Lazada

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์…สำหรับผู้สูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา: 10.00 – 11.45 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางบุษกร ประดิษฐนิยกูล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ในกรอบความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย และการออกแบบให้โดนใจ รวมทั้งแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/FHT_TISTR

- S 71778386 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงวัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มบริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ แต่ผู้สูงวัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับสภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ทั้งปัญหาความเสื่อมของข้อและปัญหาเกี่ยวกับสายตา การสัมมนาครั้งนี้จะบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ถึงปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจและตอบโจทย์ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอรชรี ปรีชาชาญ / คุณญาณิศา สบเสถียร
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถ.พหลโยริน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1121-30 ต่อ 3208,3209 มือถือ 086 546 6114
โทรสาร : 0 2579 7573 E-mail: tpc-tistr@tistr.or.th
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม หลังส่งใบสมัครกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง