วว. จัดสัมมนาขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี CAE

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี CAE (Computer Aided Engineering) ซึ่ง วว. โดย หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จัดร่วมกับบริษัท CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) PTE LTD ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ภาครัฐและเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ และรองรับการเติบโตแบบยั่งยืนทางด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมไทย ให้ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองเชิงวิศวกรรมในงานจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งจาก วว. และพันธมิตรเอกชนร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเปิดโลกเทคโนโลยีและการจำลองทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานประเมินอายุชิ้นส่วนวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล งานออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ทางด้านระบบรางและยานยนต์ขนส่ง การยกระดับงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoT และ Digital Twin โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 ท่าน

ทั้งนี้ เทคโนโลยี CAE ได้เข้ามามีบทบาทในการทํางานของวิศวกรในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ได้นําไปช่วยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนําไปใช้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและงานซ่อมบํารุง ส่วนอุตสาหกรรมทางการแพทย์นํามาช่วยในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE ในอนาคต จะมุ่งไปสู่รูปแบบของ Virtual Engineering ที่จําลองงานวิศวกรรมทั้งหมดอยู่บนคอมพิวเตอร์ ทําให้การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำและใช้เวลาน้อยลง

…………………………………………………………………………………………………….
นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

1687510009450