วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสระบุรีจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ รัฐสภา

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดสระบุรี จัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลด ละ เพื่อรักษ์โลก” และร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา อาคารรัฐสภา

- 1665543226604 0 - ภาพที่ 1

ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ วว. และพันธมิตรจังหวัดสระบุรีด้วย

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร และพัฒนาเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมดำเนินการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน

โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ (Waste-to-Wealth) ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ การผลิตสารปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้ง เช่น ถ่านหอม 3 in 1 และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy)

ประกอบด้วย การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF5) เพื่อทดแทนถ่านหินและการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพจากน้ำชะขยะพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านการจัดการขยะชุมชนครบวงจร ติดต่อได้ที่ ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. โทร. 0 2577 9000

- S 22265885 1 - ภาพที่ 3

ติดตามเพจ