วว. ประชุมหารือนำผลงานวิจัยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผศ.ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัย วว. สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

โดยมีแผนการดำเนินงานด้านการผลิตกระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจร ทั้งในการเพาะปลูกเห็ด การยืดอายุเห็ดเพื่อจัดจำหน่าย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นรูปแบบเห็ดฟังก์ชั่น เห็ดทอดกรอบ ระบบพลังงานในการเพาะเลี้ยงเห็ด รวมทั้งการพัฒนาชีวภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง

พร้อมนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี Hydroponic ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ซึ่ง ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้ให้นโยบายในการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูก การผลิตสารละลายธาตุอาหารพืชให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งพบว่าเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา และการสร้างรายได้ให้นักเรียน นักศึกษา และสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

- S 17481743 1 - ภาพที่ 1

- 1663659775654 0 - ภาพที่ 3

ติดตามเพจ