วว. ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดมุกดาหาร นำ วทน. ควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร/กัญชง

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนากัญชงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร และบริษัท เอนเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด

โอกาสนี้ เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก กรรมการบริหาร วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ จังหวัดมุกดาหาร

พิธีลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ควบคุมคุณภาพผลผลิตจากการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชง ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเกิดการสร้างรายได้

และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด มีการพัฒนาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน วิสาหกิจและระดับอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กรรมการและคณะผู้บริหาร วว. ได้ประชุมหารือกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอนเนอร์โกร จำกัด

เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ และการควบคุมคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง