วว. /วช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร” ยกระดับท้องถิ่นไทย

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตร รุ่นที่ 1 จัดโดย หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตรและผู้ประเมินแปลงเกษตรเบื้องต้น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทย ส่งเสริมให้ภาคการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอาหาร มีความรู้เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อให้มีผู้ส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตรในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

1686215167536

โอกาสนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เยี่ยมชมภารกิจ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ซึ่งมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาด ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิต พร้อมให้บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม วิเคราะห์ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยมาตรฐาน GMP ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร วว. ผ่านการบรรยาย ดังนี้

1) การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000-2564 เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ขอบข่ายและนิยาม การจัดการและการผลิตแบบอินทรีย์ ข้อกำหนดทั่วไป การรักษาสภาพการจัดการเกษตรอินทรีย์ การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรวบรวม การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การปฏิบัติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ และการขนส่ง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรวบรวมและการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยจัดเตรียม การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การปฏิบัติต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ และการขนส่งไปยังหน่วยปฏิบัติการอื่นหรือหน่วยอื่น รวมถึงผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก การแปรรูปอาหารอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะนำเชื้อ การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการฆ่าเชื้อในสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตผลและผลิตภภัณฑ์อินทรีย์ การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง การตามสอบและการเก็บบันทึกข้อมูล

2) การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9001-2564 ประกอบด้วยเนื้อหา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ขอบข่ายและนิยาม น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้าย และเก็บรักษา บุคลากร เอกสาร บันทึกข้อมูล และการตามสอบ
……………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506