วว. / อย. บูรณาการวิจัยพัฒนา ผนึกกำลังเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาส่งเสริมการวิจัย บ่มเพาะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม

วันนี้ (15 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อย.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. พร้อมพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาโรงงานต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ อย. รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

- 1671079706047 0 - ภาพที่ 1

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ไปใช้สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เจตนารมณ์ของ วว. และ อย. ในครั้งนี้มุ่งวิจัย พัฒนา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ซึ่งครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. กำกับดูแล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันอย่างยั่งยืน

- LINE ALBUM อย. MOU วว. 221215 48 1 - ภาพที่ 3

ผู้ว่าการ วว. กล่าวต่อว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ขอบเขตความร่วมมือนอกจากจะครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว ยังจะร่วมกันวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Positive list) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มจำนวน Positive list ในประกาศ นอกจากนี้จะร่วมกันเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. พร้อมนี้ วว. จะพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจะพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ อย. รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

“…วว. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล วว. และ อย. ทำงานร่วมกันมายาวนาน การร่วมมือกันจะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าด้านอาหาร สมุนไพรหรือยา ได้เข้ามาใช้บริการ ปัจจุบันอาหารรูปแบบใหม่มีหลากหลายมาก วว. มุ่งทำงานวิจัยพัฒนาที่มี Impact ต่อผู้บริโภคและทำงานให้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้จริงและด้านการตลาดด้วย ในอนาคตอันใกล้จากความร่วมมือนี้จะมีการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ การขยายขีดความสามารถในการใช้สมุนไพรไทยได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวต่อไปของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นการดำเนินโครงการที่สำคัญและมี Impact สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ วว. ยินดีเป็นที่เรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุน อย. เพื่อร่วมขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที่…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มุ่งมั่นเป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ ผ่านการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน ความร่วมมือกับ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นพันธมิตรเครือข่ายสำคัญ ที่จะร่วมทำให้เป้าหมายการดำเนินงานของ อย.ประสบผลสำเร็จ คือ ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

“…อย. และ วว. ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมายาวนาน และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้บริโภค ในเรื่องของสุขภาพ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีห้องปฏิบัติการที่ต้องดูแลวิเคราะห์ ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงการพัฒนาเป็นนวัตกรรม นับเป็นความโชคดีที่จะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และเชิงเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติ เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น เราจะร่วมต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ…” เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าว

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@TISTR IG : tistr_ig

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก