วว. โดยศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจาก อย. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พร้อมบริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- timeline 20220127 100351 0 - ภาพที่ 1

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มุ่งเน้นการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศ ผ่านกลไกการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยขณะนี้ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ได้ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพร้อมให้บริการในกรอบการดำเนินงานด้านการให้บริการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอุตสาหกรรม ให้บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านเครื่องสำอาง ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- timeline 20220127 100643 1 - ภาพที่ 3

ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร หรือ ICOS วว. จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) โดย ศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total Solution เบ็ดเสร็จและครบวงจร สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

“…วว. พร้อมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้เข้มแข็ง ความสำเร็จของประเทศคือความภาคภูมิใจขององค์กร วว. …” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9004 และอีเมล nuttapan@tistr.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง