วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร อบรมพัฒนาทักษะครู ยกระดับการจัดการเรียนรู้ฯ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จ.นครนายก

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ โครงการ “ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ครูประจำการ” สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

DSC 9658 0

ในครั้งนี้วิทยาลัยการฝึกหัดครู ดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้1. การอบรม “จิตวิทยากับการให้คำปรึกษา” เพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านจิตวิทยาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การอบรม “การทำวิจัยในชั้นเรียนและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ” เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. การอบรม “การพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” เรื่อง Blended Teaching Techniques for English Teachers and Capacity Based English Learning เป็นการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครนายก ที่เน้นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม่

การอบรมยกระดับการเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็น 1 ในโครงการที่ดำเนินไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแล เรื่องการศึกษาและการพัฒนาชุมชนนั้น ๆ ให้เจริญอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก รวมทั้งอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี