วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา จัดอบรม “การเป็นนวัตกรชุมชนตำบลห้วยลานมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นนวัตกรชุมชนตำบลห้วยลานมืออาชีพ” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และ นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้

บรรยายหัวข้อ “ความเป็นมาของโครงการและและการสร้างนวัตกรรมชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการศึกษา

บรรยายหัวข้อ “บทบาทและกระบวนการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่” โดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บรรยายหัวข้อ “บริบทชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน” โดย นายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ดอกคำใต้

บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : สมุนไพรไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งให้นวัตกรชุมชนได้แสดงบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง