วิทย์แพทย์ ม.พะเยา หลักสูตรโภชนาการลงพื้นที่ ให้ความรู้กำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดบริการวิชาการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในรายวิชาโภชนาการชุมชนของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน

โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในปีนี้จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง คือกิจกรรมการสำรวจปัญหาด้านโภชนาการของชุมชนจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน และสถาบันการศึกษา และในครั้งถัดไปจะเป็นการประเมินภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ และมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

หลังจากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน ได้รับความรู้ด้านโภชนาการในการป้องกันตนเองจากภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงได้รับการประเมินผลเลือดทำให้รับทราบถึงภาวะผิดปกติของน้ำตาล และไขมันในหลอดเลือด เพื่อนำไปสู่การป้องกันและรักษาตนเองต่อไปในอนาคต โดยหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ยังคงให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน

ม.พะเยา - r0szyiu41 0 - ภาพที่ 1 ม.พะเยา - 333622411 164017709851725 8358740335347684685 n 638150835534308702 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ