แนะนำวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ บน Excel และเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

การคิดเปอร์เซ็นต์ คือ การแสดงผลสัดส่วนของจำนวนหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวัดสัดส่วนหรืออัตราส่วนของสิ่งต่าง ๆ โดยมักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลการวิจัย เช่น สัดส่วนของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเล็ก ๆ ในประเทศ 10% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด หรือสัดส่วนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ได้หางานทำในขณะนั้น 20% ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการหารจำนวนที่ต้องการวัดด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณ 100% ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ บน Excel และเครื่องคิดเลข

คิดเปอร์เซ็นต์ใน Excel

สามารถทำได้โดยใช้สูตร หารตัวเลขที่ต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100% ดังนี้

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลเปอร์เซ็นต์
 2. ใช้สูตร = เลขที่ต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ / จำนวนทั้งหมด * 100%
 3. กดปุ่ม Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่าง: เมื่อต้องการคิดเปอร์เซ็นต์ของเลข 30 จากเลขทั้งหมด 100

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลเปอร์เซ็นต์
 2. ใช้สูตร = 30/100*100%
 3. กดปุ่ม Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์ คือ 30%

หรือสามารถใช้สูตร = เลขที่ต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ÷ จำนวนทั้งหมด * 100% แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้เช่นกัน

คิดเปอร์เซ็นต์ในเครื่องคิดเลข

สามารถทำได้โดยใช้สูตรง่าย คือ หารตัวเลขที่ต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้วยจำนวนทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง: เมื่อต้องการคิดเปอร์เซ็นต์ของเลข 30 จากเลขทั้งหมด 100

 1. ป้อนตัวเลข 30
 2. กดปุ่ม “/” เพื่อเข้าสู่โหมดการหาร
 3. ป้อนตัวเลข 100
 4. กดปุ่ม “=” เพื่อแสดงผลลัพธ์ คือ 30% หรือสามารถใช้สูตร = 30 ÷ 100 แล้วกดปุ่ม “=” เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้เช่นกัน คือ 0.3 หรือ 30%

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆ คือ หารตัวเลขที่ต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100% เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง: เมื่อต้องการคิดเปอร์เซ็นต์ของเลข 3 จากเลขทั้งหมด 10

 1. หารเลข 3 ด้วยเลข 10 แล้วคูณด้วย 100%
 2. คำตอบคือ 30%

สามารถนำการคิดเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆ นี้มาใช้กับข้อมูลอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น การคิดเปอร์เซ็นต์ของส่วนเกินงบประมาณ การเติมเต็มน้ำมันรถยนต์ หรือการคิดคะแนนสอบของนักเรียน โดยอาจใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรม Excel เพื่อคำนวณให้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ติดตามเพจ