ศูนย์สาธิตการบริบาลฯ มรภ.พระนคร เสริมสร้างทักษะเด็กปฐมวัย จัดโครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ทักษะชีวิต จากศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล”

13 มีนาคม 2565 ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ทักษะชีวิต จากศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ด้านการคิด การปรับตัว และการตัดสินใจ อย่างเหมาะสมตามวัย

ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมตามวัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 3 จำนวน 29 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้แนวทางการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และยั่งยืนโดยวิทยากร อาจารย์วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การทำไข่เค็ม ข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวต้ม และการทำข้าวเหนียวไก่ย่าง

ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สอดคล้องและเตรียมกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและ เหมาะสมตามวัย

ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีความสุข ในวัยอนุบาลเป็นรากฐานแรกของชีวิต ที่ควรได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และด้านพัฒนาการให้สมบูรณ์อย่างเต็มศักยภาพตามวัยให้ครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้านของพัฒนาการ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด การปรับตัว การตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต

KKN02 1 KNN01 0