สจล. ได้รับอนุมัติงบ วงเงิน 665 ล้านบาท จากโครงการ “สลากการกุศล” เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2565 – โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ “สลากการกุศล” วงเงิน 665.05 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย มุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จากโรคระบาด และทุกวิกฤติสุขภาพ

- KMCH - ภาพที่ 1

รศ. ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ วงเงิน 665.05 ล้านบาท จาก โครงการ “สลากการกุศล” เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คาดว่าสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2567 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างราว 1,000 ล้านบาท ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทุกท่าน

โครงการ “สลากการกุศล” เป็นโครงการที่นำเงินจากการจำหน่ายสลากการกุศลไปสนับสนุนโครงการของส่วนราชการ มูลนิธิ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและ บรรเทาโรคติดต่ออันตราย หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการด้าน สาธารณสุขและบริการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมซื้อสลากการกุศล เป็นกำลังสำคัญในการสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลฯ เพื่อประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป

ด้าน รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รักษาการผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จะเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย และอาเซียนมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมรับมือทุกวิกฤตสุขภาพ โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และสร้างองค์ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ รวมทั้ง ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยตนเอง เพื่อลดการพึ่งพิงและการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างชาติที่มีราคาแพง ลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกระดับ สร้างโอกาสทางการรักษาของคนไทยทุกคน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย หมายเลขบัญชี 693-0-32393-4 หากประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ไอดี @kmitlhospital หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-454-8160 , 092-548-2640 และ 02-329-8000 ต่อ 3146 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ www.kmchf-pp.org และเฟสบุค https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: KMCH

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ