สทป. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินหน้าการเรียนการสอน เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แบบออนไลน์ ด้าน รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เน้นย้ำ ผลิตนักศึกษาคุณภาพสูง พร้อมไม่หยุดพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เช่น ระบบซ่อมอากาศยาน ระบบราง ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid)

- orienpit12 0 - ภาพที่ 1

รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกๆ คน ที่ให้ความไว้วางใจและมีจิตศรัทธาที่มาเรียนกับสถาบัน สถาบันก็จะจัดการเรียนการสอนให้เต็มความสามารถ เต็มที่ ซึ่งการผลิตบัณฑิตของปทุมวันนั้น บัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น

ข้อแรกคือ จะต้องมีความขยัน ความพากเพียร ความวิริยะอุตสาหะ ข้อสอง ต้องมีความอดทน ข้อสาม คือต้องรับผิดชอบในการเรียน รับผิดชอบทุกๆ งานที่มอบหมายไป ต้องมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ส่วนข้อที่สี่คือ ต้องมีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสังคม นี่คือวัตถุประสงค์ของปทุมวันที่จะผลิตนักศึกษาออกไป

และตอนนี้ทางสถาบันก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาเพิ่มอีก หรือเรียกว่า ปวส. เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม หรือว่าเด็กที่สนใจจะเรียนเป็นขั้นเป็นตอนสิ่งที่สำคัญก็คือ ปทุมวันผลิตคนไปทำงาน ไม่ใช่ผลิตคนไปหางานทำ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนจบแล้วต้องมีงานทำหรือในระหว่างเรียนนั้น

เราจะหางานให้ทำ ในรูปแบบที่ว่าทำงานด้วยเรียนด้วย เรียกว่า Work best learning สิ่งที่สำคัญสถาบันของเราเรียนลักษณะของ learning by doing เน้นด้านปฏิบัติ core of skill เน้นทักษะปฏิบัติเป็นหลัก ดังนั้นทุกคนต้องทำงานเป็น ทำงานได้ สิ่งที่สำคัญคือ “เรียนรู้ จำได้ ใช้เป็น” นำไปประกอบอาชีพประจำวันเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หรือว่าช่วยเหลือตัวเอง และช่วยแก้ปัญหาสังคมในอนาคต

ทางด้านอาจารย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวในในฐานะศิษย์เก่าว่า “ช่างกลปทุมวัน รุ่นที่ 38 ขอแสดงความยินดีที่พวกท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นศิษย์ของสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี้ ช่างกลปทุมวันเป็นโรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย ก็ขอให้ท่านจงมีความภาคภูมิใจ ท่านจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากศิษย์เก่า

และครูบาอาจารย์เป็นอย่างดี ผมขอให้พวกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อันยิ่งใหญ่แห่งนี้”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวเพิ่มเติม ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาศึกษาในปีนี้ สถาบันเราเป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ เราเป็นสถาบันที่มีเกียรติทางด้านช่างฝีมือ ทักษะฝีมือเป็นประวัติที่ดี ก็อยากบอกนักศึกษาว่าเรียนจบที่นี่แล้วไม่เคยมีใครตกงาน

อยากให้เรายึดมั่นและรักษาชื่อเสียงของสถาบันไม่ว่าระหว่างเรียนต่อ หรือว่าไปฝึกงาน หรืออกไปทำงานข้างนอกในอนาคต ก็ขอให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ปีนี้จงประสบความสำเร็จในการเรียนในรายวิชาต่างๆ ขอให้ตั้งใจเรียน และสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทางด้าน อาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าว ยินดีต้อนรับนักศึกษาสู่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ อยากให้นักศึกษาคิดว่าเป็นบ้าน ซึ่งเราอยู่กันแบบอบอุ่น ครูอยากให้นักศึกษาเรียนในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุข แล้วก็มีเป้าหมายในการเรียน มีความมุ่งมั่น แล้ววันที่นักศึกษาเรียนจบ

ประสบความสำเร็จเราก็จะมาร่วมภาคภูมิใจแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกัน ขอให้นักศึกษาโชคดี และมีความสุขในการเรียน และประสบความสำเร็จทุกคน

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันปทุมวันยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งปัจจุบันได้ก่อตั้งครบ 89 ปี

และมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม และสังคม โดยปัจจุบันเรายังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนในปีการศึกษาของปี 2564 นี้ นักศึกษาเองและอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งการเรียนการสอนนั้นอาจจะเป็นแบบออนไลน์ แต่นักศึกษาไม่ต้องกังวล เพราะอาจารย์ทุกท่านมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อที่จะให้นักศึกษานั้นได้เรียนรู้ ได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

แต่อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษาได้มีความตั้งใจเรียน และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจว่า ยังมีอีกหลายๆ เหตุการณ์ให้เราได้เรียนรู้ ขออวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียน

“เรามีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ เช่นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เช่น ระบบซ่อมอากาศยาน ระบบราง ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบบริหารการใช้ไฟฟ้า ตอนนี้ทางสถาบันได้ก็มีการสร้างอาคาร 10 ชั้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในช่วงปลายปีนี้ทางสถาบันก็จะมีการขอพระราชทานปริญญาบัตร

ให้กับนักศึกษาบัณฑิตที่จบใหม่ และขอฝากความหวังให้บัณฑิตช่วยกันสร้างชื่อเสียง ความความปทุมวันสืบ ต่อไป และขอให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา เพราะการศึกษาการเรียนนั้น ไม่ต้องใช้พรสรรค์ ขยันอย่างเดียวก็สำเร็จได้ และขอให้ทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จทุกคน” รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ กล่าวปิดท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก