สทป. เตรียมการจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน สมาร์ทกริต

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี, อ.สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมประชุมการเตรียมแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนอบรมด้านพลังงาน

การจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน ตลอดจนสมาร์ทกริต โดยมี Prof.Dr.Kevin Fynn ผู้แทนอธิการบดี Curtin University และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงาน ร่วมหารือการทบทวนการร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง