สภาฯ อนุมัติการยื่นหนังสือลาออก “ศ. ดร.สุชัชวีร์” จากตำแหน่ง “อธิการบดี สจล.”

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2564 – สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อนุมัติการยื่นหนังสือลาออกของ “ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” จากตำแหน่ง “อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หลังดำรงตำแหน่งสองสมัยเป็นเวลากว่า 6 ปี 7 เดือน

. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีมติอนุมัติหนังสือลาออกของ “ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” จากตำแหน่ง “อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หลังดำรงตำแหน่งสองสมัยเป็นเวลากว่า 6 ปี 7 เดือน โดยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก อาทิ การจัดตั้ง “คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์” เพื่อผลิตแพทย์ยุคใหม่ที่สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการรักษาได้ในอนาคต

ตลอดจนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิสรัปชัน (Disruption) “ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMCH) โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การบูรณาการณ์ศาสตร์ความรู้หลากคณะร่วมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษา ลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยนับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น “รากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ” หรือ “The Master of Innovation” ได้อย่างแท้จริง ฯลฯ

นอกจากนี้ ด้านสังคมยังสามารถบริหารสถาบันภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการ จัดตั้ง “ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง” รับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะในพื้นที่ สจล. และบริเวณใกล้เคียง