เมื่อเร็วๆนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ๒๕๖๔ รูปแบบ New Normal ครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อนโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และมีปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ การจัดระดมความคิดเห็นผ่านห้องประชุมย่อย เรื่องการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุและเรื่องระบบและกลไกการบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนของประเทศไทยของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายช่วยการทำงานด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของภาครัฐการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

- 1 0 VDBLNTc9Yqa6 - ภาพที่ 1

- 11 1 - ภาพที่ 3