สร้างภูมิคุ้มกันหมู่! นิสิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับนิสิตและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันนี้ มีนิสิตได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ และเข็ม ๒ รวมทั้งหมด ๑๒,๖๓๔ คน คิดเป็น ๖๔.๒ %

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนรอบพื้นที่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตและประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๑ (ด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ได้แนะนำสถานที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งได้จัดให้เป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้

จากนั้น อธิการบดีและผู้บริหารได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนาม อว. มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) ห้องแยกโรค (isolation room) และโรงพยาบาลสนาม (field hospital) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอบถามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง