สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า ด้วยการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงโรคระบาด covid-19 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ฝึกอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจะดำเนินการฝึก เวลา 10 วัน วันละ 3 ชั่วโมง (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพยกระดับแรงงานและปรับเปลี่ยนทักษะ (Up Skill/Re Skill ) กลุ่มบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการจัดการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์ การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost-Effectiveness) เพื่อส่งเสริมให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้าจะต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ ในการอบรมครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เปลี่ยนรูปแบบการรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกออนไลน์ได้ที่ https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ListTraining ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/lamphun หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5352 5542

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง