สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดฝึกอบรม บาริสต้ามืออาชีพ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมหลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

- 1 500 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง