ส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยนวัตกรรมการลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง

งานแถลงข่าวส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยนวัตกรรมการลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิด งานแถลงข่าวส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยนวัตกรรมการลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุสินาไฟโคไซยานินสูง (Blue Spira) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีเอ็มเอซ เชียงใหม่ โซลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล จำกัด และกล่าวรายงานแถลงข่าวฯ โดยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

- S 25198710 - ภาพที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ในงานแถลงข่าวส่งมอบเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง (Blue Spira) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล

โดยกิจกรรมในวันนี้ต้องขอชื่นชมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้คันพบงานวิจัย การเลี้ยงสาหร่ายสไปรุสินา สายพันธุ์ Platensis ด้วยกรรมวิธีพิเศษ เอกสิทธิ์ Blue Spira (บลู สเปียร่า) พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดไฟโคไซยานินที่สูงกว่า ปกติ และได้นำมาทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผลงานวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับกลุ่มประชากรมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด กล่าวว่า จากความเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมสมุนไพร (Innovation herb) พาวยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพคนไทย แบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับงานวิจัย และ พัฒนา “ระบบนิเวศน์นวัตกรรม”

โดยเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนไทย ศึกษาวิจัยสมุนไพรร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และเพิ่มศักยภาพงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่ามีคุณประโยชน์จริงและปลอดภัย ยังเป็นการช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าพืชและสมุนไพรไทย ด้วยนักวิจัยไทย เพื่อเกษตรกรไทย ตั้งแต่ตันน้ำ จนถึง ปลายน้ำ เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์จริง พิสูจน์ผลลัพธ์ได้ด้วยงานวิจัย ให้คุณค่าแก่ผู้บริโภค และสังคม พร้อมผลักดัน และเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย

ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า จากการวิจัย พบว่าสาหร่ายสไปรุลินา จะให้สารไฟโคไซยานิน และโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว สามารถช่วยลดความเสี่ยงภูมิแพ้ ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ได้ทั้งโคเลสเตอรอล ไตรกลีเชอไรด์ ควบคุมความดันโลหิต โดยมีข้อมูลการศึกษา พ.ศ. 2550 พบว่า อาสาสมัคร 36 คนที่ได้รับสไปรุลินา 9.5 กรัมต่อวัน เป็นเวลานานกว่าหกสัปดาห์ มีความเปลี่ยนแปลงในคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตอย่างสำคัญ อาทิ ลดคอเลสตอรอลรวม เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอล, ลดไตรกลีเซอไรด์ และ ลดความดันโลหิต

จากงานวิจัย การศึกษา “ผลของการบริโภคสไปรุลินาที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษ BlueSpira ต่อการทำงานของไต และระดับไขมันในเลือด” ยังได้ทำการทดลองในอาสาสมัคร จำนวน 80 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริโภคสไปรุลินาจริง (กลุ่มทดสอบ) 40 คน และ กลุ่มบริโภคสไปรุสินาหลอก (กลุ่มควบคุม) 40 คนพบว่า มีผลต่อการลดระดับไขมันในเลือด คือ Total cholesterolTriglycerides Low-Density Lipoprotein Cholesterol และเพิ่มระดับ High-Density LipoproteinCholesterol นอกจากนั้นไม่มีผลต่อการทำลายการทำงานของไต และสุขภาพ โดยสไปรุสินาได้รับการับรองว่า เป็นอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้สถาบันนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนทุนวิจัยแบบแมทชิ่งฟันด์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุคมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัดกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ “ผลของการบริโภคสไปรุสินาต่อการทำงานของไตและระดับไขมันในเลือด”

โดยมีนักวิจัย คือ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐฏมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและคณะ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินโครงการวิจัย ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอชเชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และคู่ความร่วมมือคือ บริษัท พาว มิราคิลจำกัดคณะนักวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยจนได้องค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในริงพาณิชย์โดยบริษัท พาว มิราเคิลจำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พาว ซูการ์ คิว (POW ZUKAR Q) มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท ซีเอ็มเอชเชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล จำกัด จึงได้จัดงานแถลงข่าวการส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก