เปิดแล้ว!! หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 **(ระบบรับตรงโดยคณะ)**

ตอบโจทย์สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาจีนระดับสูง ทันสมัย และสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง เช่น

  • การแปลภาษาจีน การแปลล่ามภาษาจีน
  • ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

และมีรายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เรียน 4 ปี ได้รับ 2 ปริญญา!!!!!! ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล B.A. in Chinese Language and Culture / Business Chinese จาก Shanghai Jiao Tong University: SJTU
**ขึ้นอยู่กับการเลือกแผนการเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)