หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (MPA SWU)

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (MPA SWU) มีโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรอย่างไรนั้น แอดมินสรุปให้ค่ะ

🎓🎓โครงสร้าง หลักสูตร MPA SWUแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

. .

1️⃣ #การศึกษาตามแผน1 รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ได้แก่

– ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

– จัดทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

. .

2️⃣ #การศึกษาตามแผน2 รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ได้แก่

– ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

– จัดทำการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

. .

✍️✍️รายละเอียดรายวิชา (ฉบับย่อ) มี 3 หมวดด้วยกัน คือ

▶️1. หมวดวิชาบังคับ

– องค์ความรู้ร่วมสมัยด้านนโยบายและการจัดการสาธารณะ

– เทคนิคการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายและการจัดการสาธารณะ

▶️2. หมวดวิชาเลือก

– ชุดวิชาด้านนโยบายสาธารณะ

– ชุดวิชาด้านการจัดการสาธารณะ

– ชุดวิชาด้านการศึกษาอิสระ

▶️3. หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

– ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (การศึกษาตามแผน 1)

– การค้นคว้าอิสระ (การศึกษาตามแผน 2)

. .

👩‍🏫🧑‍🏫โดยมีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ

📝📝 การบรรยายแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

👾🎮🎯Active Learning หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ กรณีศึกษาเป็นฐาน เกมเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน ภาระงานเป็นฐาน โครงการเป็นฐาน

. .

🔥🔍โดยจะมีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้

💡💡สามารถอภิปรายประเด็นสาธารณะ และความท้าทายทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับโลกได้อย่างเป็นระบบ

💡💡สามารถวิเคราะห์นโยบาย และกระบวนการจัดการในเครือข่ายในงานสาธารณะด้วยมุมมองที่หลากหลาย

💡💡สามารถจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายและการจัดการสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะได้

. .

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติม

🧑🏻‍💻👩🏻‍💻FB: MPASWU

💬💬Line ID: @mpaswu

☎️ 02-6495000#11775, 117776

. .

#mpaswu #polsciswu

#มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะคะ

#พัฒนาสังคมด้วยศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์

IMG 4840 IMG 4839 IMG 4838 IMG 4837 IMG 4836 IMG 4835 IMG 4834 IMG 4833