อาจารย์ มจพ. คว้าทุนวิจัยเทคโนโลยีระบบราง จาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาชุดขอพ่วงและเครื่องฉุดลากสำหรับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสาร” โดย รศ.ดร. อนันต์ สืบสำราญ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับทุนวิจัยเทคโนโลยีระบบราง จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการของ มจพ. ที่ผ่านการพิจารณาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 1 โครงการ ระยะเวลาในการทำวิจัย 2 ปี

359935

รศ.ดร. อนันต์ เล่าให้ฟังถึงทุนวิจัยเทคโนโลยีระบบราง จาก บพข. ว่าเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบราง ให้สามารถนำไปสู่กระบวนผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดขอพ่วงและเครื่องฉุดลากสำหรับรถสินค้าและรถโดยสาร

รวมถึงให้ได้การรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานนานาชาติและลดการนำเข้าจากต่างประเทศลักษณะเด่นของการออกแบบและพัฒนาชุดขอพ่วงและเครื่องฉุดลากสำหรับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสาร เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์สำหรับเชิงพาณิชย์และเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านระบบราง ตลอดจนพัฒนาการออกแบบการวิเคราะห์ การผลิต และการทดสอบ

สืบเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง บพข. และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชุดขอพ่วงและเครื่องฉุดลากสำหรับใช้งานกับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสาร ซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนหลักถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวคันรถของขบวนรถ สำหรับต่อกับชุดหัวรถจักรสำหรับลากจูงคันรถที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นขบวน ดังนั้นอุปกรณ์ชุดนี้จึงมีความจำเป็นในการวิจัย และพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าและความปลอดภัยในการใช้งานประโยชน์จากงานวิจัย

สามารถพัฒนาต่อยอดในระบบรางเพื่อการพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชุดขอพ่วงและเครื่องฉุดลากสามารถผลิตได้จำนวนมาก และการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างแท้จริง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการต้นทุนต่ำโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร. อนันต์ สืบสำราญ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3288
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ