เกษตรศาสตร์ ม.พะเยา บูรณาการงานวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ ทีมวิจัยจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาสัตว์ศาสตร์ ได้เสนอแผนบูรณาวิจัยด้านการใช้จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมร่วมกันกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายเสกสรร สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และ คณะผู้บริหารงานวิจัยเข้าร่วม รายละเอียดของงานวิจัยตามแผนงานวิจัยเร่งด่วนตามโจทย์ของประเทศไทยที่จะพัฒนาร่วมกัน คือ งานวิจัยอาหารโคนม

ซึ่งได้เริ่มวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และ งานวิจัยอาหารสุกร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่จะการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาจากระดับพื้นที่ในสู่ระดับประเทศ และ ได้ข้อมูลทางวิชาการสำหรับนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมไปกับการพัฒนาทักษะของนักวิชาการ และ เกษตรแกนนำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้และขยายผลต่อยอดตามบริบทพื้นที่ต่อไป

S 11788306