เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษา โครงการ “เตรียมความพร้อมภาคเกษตรสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ สู่การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA” ได้ตระหนักถึงการให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของไทย ในการส่งออก ในตลาดการค้าเสรี

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการในครั้งนี้ ให้กับผู้สนใจทั่วไป

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยสามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

ได้ที่ ทาง E-mail : sara.0642590295@gmail.com หรือ LINE ID : 0642590295 หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0642590295

ลงทะเบียน https://bit.ly/371T7XR

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สาระกรุ๊ป

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง