เด็กนครพนม-เชียงราย สุดเจ๋ง! คว้าแชมป์ประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา”

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเอเชีย ได้ประกาศผลการประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั่วประเทศ ส่งผลงานมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น มาจาก รร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นคร พนม ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย คือนักเรียนจาก รร.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

1674215583163 0

ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าจัดทำโครงการฯ ได้กล่าวว่า “การจัดการประกวดเรียงความครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 3,326 คน ซึ่งภายหลังการปิดรับสมัครทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจสอบและใช้เวลาในการอ่านคัดเลือกแล้ว จึงได้ผลสรุปการแข่งขันเป็นมติเอกฉันท์ดังนี้ 1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.พิชญา สาผิว ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.อารี (ไม่ระบุนามสกุล) ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านปางส้าน จ.ตาก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ธนินทรา มาคิน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ส่วนรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ 1.ด.ญ.ธนขวัญ ภูมิภาค 2.ด.ญ.นลินทิพย์ ไชยงาม 3.ด.ญ.อรชพร เจริญยิ่ง 4.น.ส.สไบแพร พลอินทร์ 5.ด.ญ.สุวิชญาน์ ปัดทุมมา 6.ด.ญ.นริษรา สิงหรณ์ 7.ด.ญ.พรนัชชา หีบแก้ว 8.ด.ญ.อภิชญา ไชยวันนา 9.ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โตทับทอง 10.ด.ญ.กมลพร สมสร้อยสวัสดิ์ 11.น.ส.นภัสรพี ดวงติ๊บ 12.น.ส.จันทร์เพ็ญ วนาคล้ายเจริญ 13.น.ส.ธนิกานต์ เรืองรองรักพนา 14.ด.ญ.ญาดา มิตรสาธิต 15.น.ส.เพ็ญพิชชา รักศักดิ์ตระกูล 16.ด.ญ.ณัชชา ตะวันเกิดไพร 17.ด.ช.ภัทรพล เลิศล้ำ 18.ด.ญ.วรัชญา บำรุงเมือง 19.ด.ญ.รพีพร เพ็ชรอุไร 20.ด.ญ.กานต์สินี ชาวไร่นาค 21.น.ส.วรรณษา ฝากา 22.ด.ญ.สุพรรษา นิลเกษ 23.ด.ญ.ชวัลรัตน์ ทองถนอม 24.ด.ช.กุลเชษฐ์ ศิริเฐียร 25.น.ส.คำน้อง ลุงติ 26.น.ส.พรวิหค พงศ์ทวีกาญจน์ 27.น.ส.ณัฐกานต์ สว่างอารมณ์ 28.ด.ญ.ชนัญชิดา ยังมีสุข 29.ด.ญ.ชยานันท์ กรณ์งูเหลือม 30.น.ส.ซาร่า หมื่อโป

1674264963498 1

2)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ น.ส.พิชญ์ญาดา จันทร์คำ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ น.ส.กมลวรรณ กันทา ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จ.นครปฐม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ น.ส.ศิรประภา จำปาป่า ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ส่วนรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ 1.น.ส.ปรางทิพย์ กิจวิทยาวรกุล 2.น.ส.ภัทราภรณ์ วนาวิราม 3.น.ส.สโรชิน แก้วสุข 4.นายณัฐภัทร ทองสุข 5.นายธนภัทร วันต๊ะ 6.นายอัศวเดช ชัยพฤกษ์ 7.น.ส.ขวัญเรือน ฉิมพลี 8.น.ส.ชณัฐฎา นามล้ำ 9.น.ส.มนัสนันท์ ขานด่อน 10.น.ส.วิสสุตา ภูเงิน 11.นายพงศ์พิสุทธิ์ สุทธิอาภา 12.น.ส.จิราภรณ์ ชื่นใจ 13.น.ส.สาง จะท่อ 14.น.ส.วิไลวรรณ กลมจีน 15.นายสุรศักดิ์ ศรีสะอาด 16.นายวชิรธาร สารบัญ 17.น.ส.ภูริดา มีภูมิรู้ 18.น.ส.ณัฐธิดา มหาสุคนธ์ 19.น.ส.ชาลิสา ชยางกูร ณ อยุธยา 20.น.ส.วรรณวิษา ส่วยหาญ 21.น.ส.เปรมสิตา แสนสะอาด 22.น.ส.สิริญาพร เท่าเทียม 23.น.ส.จิรัฐติกาล แพนภูงา 24.น.ส.เพ็ชรัตน์ วรพุทธะ 25.น.ส.ช่อฟ้า ชูผุด 26.น.ส.พิไลพร (ไม่ระบุนามสกุล ชั้น ม.4 รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน) 27.นายวีรภัทร หนูหนัน 28.น.ส.วรัชยา สุดสม 29.น.ส.อิศราภรณ์ เนินทราย 30.น.ส.ปาริชาติ สมศิริ

สำหรับกิจกรรมประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนเรียงความให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย, ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง ถูกต้องและสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อรับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของนักเรียนมาเผยแพร่ และสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน โดยหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากทางมูลนิธิเอเชียฯ ติดต่อกลับในเรื่องการมอบรางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งได้จัดเตรียมให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 062-7341267 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

***************