เตรียมการรับผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับส่วนล่วงหน้าจากสำนักงานองคมนตรีและกองพระราชพิธีนำโดย ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ เข้าร่วมตรวจพื้นที่ ณ หอประชุมพญางำมือง และให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ 904 พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่ และผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น นายทหารระดมสรรพกำลัง สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 พันตรี กิตติ กาญจนภูพิงค์ เป็นเลขานุการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

Coverrrr