เปิดตัวรายการ “ถกวาไรตี้” เพื่อหาทางออกประเด็นปัญหาของสังคม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจับมือมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย (Konrad Adenauer Stiftung) ดันยุวชนประชาธิปไตย ผลิตรายการ “ถกวาไรตี้” Talk show ที่จะนำประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมาถกเถียงแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ผ่านยุวชนประชาธิปไตยเป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเคลียร์…ทุกประเด็นร้อน ทุกข้อสงสัย

เพื่อเป็นปากเป็นเสียงพร้อมหาคำตอบให้ประชาชนผ่านรายการ “ถกวาไรตี้” พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หมอแล็บแพนด้า นายภาคภูมิ เดชหัสดิน และนายพรทรัพย์ ฉัตรศิริสุข ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1/2548 ร่วมแถลงข่าว

1

นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นางนภาจรี จิวะนันทประวัติ ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการ ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวรายการเสวนาออนไลน์ ภายใต้ชื่อรายการ “ถกวาไรตี้” ในรูปแบบ Talk show/ Variety show ที่นำประเด็นทางสังคมมาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันถกแถลง แสวงหาแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยกลุ่มเป้าหมายของรายการเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป

รายการดังกล่าวมีความยาวประมาณ 60 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” มีกำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 30 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนประชาธิปไตยซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ผ่านการจัดเสวนา โดยแต่ละครั้งจะมีวิทยากรรับเชิญประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม ร่วมเป็นวิทยากร และยุวชนประชาธิปไตยเป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับยุวชนประชาธิปไตยผู้ร่วมผลิตรายการเป็นผลผลิตของผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยุวชนประชาธิปไตยที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเครือข่ายของรัฐสภาที่ทำหน้าที่สื่อบุคคล จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ซึ่งเยาวชนดังกล่าวได้รับการปลูกฝังความรู้และทัศนคติที่ดีด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

และการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งการที่ยุวชนประชาธิปไตยได้ร่วมผลิตรายการดังกล่าว จะทำให้เยาวชนได้ฝึกฝนประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง และสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกรัฐสภากับเยาวชนและสังคมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันตามครรลองของวิถีประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามชมรายการที่เป็นแนวคิดริเริ่มของยุวชนประชาธิปไตยได้ในรายการ

“ถกวาไรตี้” เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30-20.30 น. เริ่มออกอากาศ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook live : ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา
…………………………………………………………..