เปิดประสบการณ์ DEK SPU “เรียนรู้การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “เรื่อง“การใช้บริการของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล” โดยมี คุณประภัสสร สาระนาค, คุณกนกนภา มานาแวน และทีมนักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา

เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ผ่านโปรแกรม Zoom Online ให้กับนักศึกษา SPU จำนวน 125 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา ทักษะแห่งอนาคต (HUM120/132) ของ ผศ.นฤดล จิตสกูล เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบวิธีค้นหา ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง