เร่ง ระดมความคิด เพื่อเดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานแรงงานสากล

21 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งชี้แจงแนวการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดมความคิด เพื่อ ทบทวนแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนอีกทั้งยังมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรม ,ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการยืมทรัพย์สินของราชการ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ กำชับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำใบยืมครุภัณฑ์

และบันทึกทะเบียน การยืม กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง, ถ่ายทอดองค์ความรู้

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ชี้เบาะแส เสนอแนะ เป็นพยาน เพื่อนำผู้ทุจริตมาลงโทษ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ มารยาทในการรับสายโทรศัพท์แบบมืออาชีพ (Phone etiquette) ให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางโทรศัพท์ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานลำพูน

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง