แอกซ่าประกันภัยจัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม “พลังใจแอกซ่า ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล”

เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่อยู่คู่โลกเรามาเป็นเวลาหลายล้านปี และถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของระบบนิเวศทางทะเลที่น่าค้นหาและสวยงามมากที่สุดในโลก เต่าแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลตลอดทั้งช่วงชีวิต คอยหาอาหาร ย้ายถิ่นฐาน วางไข่ และขยายพันธุ์เพื่อให้กำเนิดลูกเต่าสู่ท้องทะเล

- image003 - ภาพที่ 1

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมอาสาสมัครจากแอกซ่าประกันภัยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเต่าทะเล ภัยคุกคามที่ทำให้เต่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และวิธีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ทีมอาสาสมัครจากแอกซ่าประกันภัยยังได้รับเกียรติจากเรือเอก มโนมัย ทุมมณี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์ และช่วยปฏิบัติราชการส่วนแผนงานและธุรการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ที่ได้พาทีมอาสาสมัครฯ เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ ในโซนต่างๆ ได้แก่ อาคารบรรยายเต่าทะเล บ้านเต่าทะเล และโรงอนุบาลเต่าทะเล พร้อมอธิบายบทบาทที่สำคัญของเต่าทะเลที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล พฤติกรรมและความจำเป็นในการปกป้องถิ่นที่อยู่ของเต่าทะเล ตลอดจนวงจรชีวิตของเต่าทะเล และการดูแลลูกเต่าทะเลก่อนที่จะนำไปปล่อยสู่ทะเล ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ฯ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแอกซ่ายังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล เช่น ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่าและขัดกระดองเต่าทะเล โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ทีมอาสาสมัครฯ ยังได้ช่วยกันเก็บขยะที่เป็นมลพิษต่อท้องทะเลและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆ ทั้งนี้ การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเต่าทะลที่เป็นประโยชน์แล้ว ทีมอาสาสมัครฯ ยังสามารถนำข้อมูลความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แอกซ่าประกันภัยได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้าง โดยมีหัวใจหลักที่สำคัญ คือ การเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของลูกค้าและให้ความคุ้มครองกับสิ่งที่สำคัญในชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: FRANCOM ASIA LTD.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ