โครงการทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย

แถลงข่าว สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือ สธวท – กรุงเทพฯ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย รณรงค์ประกาศความร่วมมือโครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโค วิด-19 อยู่ในหลายพื้น สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท – กรุงเทพฯ) พร้อมด้วย องค์กรภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ ความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม จึงได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการจัดการ ขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจาก การแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงแนะนำวิธีการแยกขยะติดเชื้ออย่าง ถูกวิธี โดยมุ่งขยายผลเชิญชวนภาครัฐและเอกชนช่วยกันแยกขยะใส่ถุงผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 จากขยะติดเชื้อ โดยจะได้มีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้และอบรม

สัมมนาให้ความรู้แนะนำวิธีการจัดการขยะ เพื่อให้องค์กรสมาชิกทั่ว ประเทศนำไปเป็นแนวทางในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง และหลังจากการดำเนินโครงการ 3 เดือน จะได้มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินโครงการต่อไป

ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นายก สธวท – กรุงเทพ และประธาน (ร่วม) โครงการ กล่าวว่า “ด้วยมีความตระหนักถึงผลก ระทบและอันตรายจากขยะติดเชื้อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต ของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ สธวท – กรุงเทพฯ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบของโครงการจัดการขยะ ติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

ร่วมกับองค์กรภาคี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ สมาคมบ้านจัดสรร จึงเร่งผลักดันและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน ทิ้งขยะให้ถูก

โดย แยกทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดตรวจ ATK. ที่ใช้แล้ว เป็นต้น แล้วจัดการผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ว่า เป็นขยะติดเชื้อเพื่อสื่อสารให้ผู้จัดการเก็บและทำลายขยะได้รู้ได้เข้าใจ และนำไปดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สธวท กรุงเทพ

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง