โครงการ “คุยเรื่องไต ไขความจริง” เชิญชมเสวนาออนไลน์ ผ่าน Facebook Live หัวข้อ “การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19”

กรุงเทพฯ – สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการ “คุยเรื่องไต ไขความจริง” หัวข้อ “การใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) สำหรับป้องกันโควิด-19” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม หรือ LAAB (Long-acting Antibody)

ในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ก่อนการสัมผัสเชื้อ แนวทางการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ รวมถึงการปฏิบัติก่อนและหลังได้รับยา ดำเนินรายการโดย อ. ดร. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น.

- unnamed file vMjeo128qaSn - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: webershandwick

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ