โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เป็น 1 ใน มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างความรู้ และ สร้างคนให้มีศักยภาพ ใน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการยกระดับเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -19

โดยนำเอาพลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดการจ้างงาน พร้อมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตำบล

โครงการ U2T มีการกำหนดอัตราการจ้างงานให้กับบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน จำนวน 60,000 คน ในพื้นที่ 3,000 ตำบล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับงบประมาณจำนวน 70 ตำบล จาก 52 อำเภอ 26 จังหวัด

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยนำเอาทุน และศักยภาพเดิมของชุมชนมาพัฒนา ทำให้เกิดการจ้างงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี และมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็น อว.ส่วนหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย ในส่วนการเข้าร่วมการประกวด โครงการ U 2 T HACKATHON มหาวิทยาลัยได้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 4ทีม จาก 3 ตำบล คือจากตำบลท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2 ทีม จากตำบลปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 1 ทีม และตำบลปาเสมัส อ. สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส 1 ทีม

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.rmutk.ac.th ,https://rdi.rmutk.ac.th หรือโทร 02-287- 9643 ,02-287-9600 ต่อ 1177,2195

27963