โรงเรียนนานาชาติ RBIS Scholarship weeks

โรงเรียนนานาชาติเปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดีประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อายุตั้งแต่ 11-13 ปี เพื่อรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20% – 50% สำหรับเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประกอบด้วยผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนปัจจุบัน ความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา และอื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติ RBIS เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 เดือน ถึง 18 ปี โดยมีหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษครบครัน ตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมปลาย เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

SCHOLARSHIP WEEKS 1500 x 600