ไทยขานรับยูเอ็นพร้อมรณรงค์สร้างการเปลี่ยนแปลง เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566

สทนช. จับมือหน่วยงานด้านน้ำร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “เร่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน” เนื่องในวันน้ำโลกปี 66 เน้นพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดได้มาตรฐาน ใช้น้ำอย่างประหยัด สอดรับกรอบยูเอ็น“ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็น ในโลกใบนี้”

วันน้ำโลก - NFX00151 - ภาพที่ 1

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 13:00 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และสร้างความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล (SDG6 : Clean Water & Sanitation) ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดประเด็นสำคัญเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 ว่า “Accelerating Change” หรือ “เร่งการเปลี่ยนแปลง” และรณรงค์ให้ทุกคน “Be the change you want to see in the world.” หรือ “ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็น ในโลกใบนี้” โดยเริ่มต้นจากตนเอง บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน และชุมชน เพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นของทุกชีวิต และ “น้ำเป็นสมบัติของทุกคน”

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกของประเทศไทยประจำปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสารเนื่องในวันน้ำโลกถึงพี่น้องประชาชนใจความสำคัญว่า “น้ำ เป็นทรัพยากรสำคัญ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันอย่างบูรณาการกับองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ยั่งยืน” สนับสนุนนโยบายขององค์การสหประชาชาติ

วันน้ำโลก - สำเนาของ NFX00134 - ภาพที่ 3

ทั้งนี้ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีกว่า 40 หน่วยงาน บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งสนับสนุนแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การบริการน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม การสร้างความมั่นคงและเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติด้านน้ำ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและคุณภาพน้ำ และการเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน โดย สทนช. มุ่งเน้นเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยความร่วมมือให้ทุกคนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย การเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดแนวคิดและส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน จึงมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนออนไลน์ “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมบริหารจัดการน้ำ” ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำของ สทนช. ซึ่งจะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกับเยาวชนทั่วประเทศครั้งแรกในค่ำวันนี้ เวลา 19.00 น. และสนับสนุนการพัฒนาโมเดลและการขับเคลื่อนของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกิจกรรม Roadshow ร่วมกับสถานศึกษาใน 4 ภูมิภาค พัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการทรัพยากรน้ำ และมุ่งขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนโดยมีเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อน

กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ จะไม่ได้มีแค่วันนี้ หรือสัปดาห์นี้ เราจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง โดยประมาณเดือนสิงหาคม จะมีการจัดงาน “ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะมีการเสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิด และการนำเสนอต้นแบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เลขาธิการ สทนช. กล่าว