1st ARCH SKETCH นิทรรศการแสดงภาพวาดเส้น และสีน้ำสถาปัตยกรรมออนไลน์

1st ARCH SKETCH นิทรรศการแสดงภาพวาดเส้น และสีน้ำสถาปัตยกรรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่แสดงถึงทักษะฝีมือพื้นฐานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม และความร่วมมือในรุ่น ทั้งขั้นตอนการออกแบบและจัดผลงานแสดง Gallery 1 หัวข้อ Shophouse/Market/Drawing

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาปัตย์สวนสุนันทา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง