‘4 สวนป่าเศรษฐกิจ อ.อ.ป. ภาคเหนือ’ คว้ารางวัลคุณภาพตามมาตรฐานท่องเที่ยวไทย …

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน’ โดย อ.อ.ป. ขับเคลื่อนในด้านของการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ

และใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบกับ อ.อ.ป. พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบสวนป่าฯ ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของ อ.อ.ป. มีจำนวนทั้งสิ้น 9 สวนป่า ได้แก่ สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่า แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง, สวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด จังหวัดตาก, สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และสวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง

1800

ล่าสุด อ.อ.ป. ได้รับเกียรติเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ใน ‘พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Standard)’ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวไทยที่คำนึงถึงคุณภาพด้านบริการ เช่น ความสะอาด สะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้รับรางวัลฯ
ในประเภทมาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม จำนวน 4 สวนป่า ได้แก่ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยา –
ณิวัฒนา, สวนป่าดอยบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของ อ.อ.ป. จะให้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับประชาชนแล้ว ยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นพื้นที่บริการทางด้านวิชาการต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากเข้ามาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของ อ.อ.ป. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 3243 – 7 ตามวันและเวลาราชการ หรือช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook Fanpage: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเว็บไซต์ อ.อ.ป. www.fio.co.th โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย