9 ทีมเข้าร่วมชิงรางวัล โครงการ ACC GO GREEN

เด็กรุ่นใหม่จาก 5 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ” จัดขึ้นโดย บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) เราดำเนินธุรกิจด้ำนเคมีภัณฑ์ในกลุ่มแร่ธาตุอาหารสัตว์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย (เฟอร์ลิคคลอไรด์) เรำผลิตสินค้ำคุณภาพได้รับการรับรองระบคุณภาพ การบริหารงานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล มีลูกค้ำจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ “ ของโครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์.รักษ์.สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน และมีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 8 ทีม ได้สมัครเข้าโครงการดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางวัว 2.โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 3.โรงเรียนวัดพิมพาวาส 4.โรงเรียนวัดบางเกลือ 5.โรงเรียนวัดบางแสม ทั้งหมดอยู่ในเขตการศึกษา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และรอลุ้นผลการแข่งขันที่จะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน 2565 นี้